Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN RECRUITMENT
 
Dit deel heeft betrekking op de recruitment dienstverlening van Bakker & Bosch HR Diensten ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder dossiernummer 17228294.
 
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan; alle diensten die Bakker & Bosch HR Diensten, hierna te noemen: “Gebruiker” aanbiedt. Deze diensten zijn gebaseerd op recruimentactiviteiten.  
a. Bakker & Bosch HR Diensten gevestigd te Waalwijk, opdrachtnemer: werft en selecteert, adviseert in opdracht van een Opdrachtgever ter vervulling van een opdracht bij één en  dezelfde Opdrachtgever.  Bakker & Bosch hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. kandidaat: de door Bakker & Bosch in het kader van het wervings- en selectieproces geselecteerde natuurlijke persoon ter vervulling van een vacature;
c. Werkgever/Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Bakker & Bosch een opdracht verstrekt. Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;
d. Opdracht: de door de Werkgever als Opdrachtgever aan Bakker & Bosch als opdrachtnemer verstrekte opdracht om één of meer kandidaten te werven en selecteren of te adviseren omtrent vraagstukken bij de Opdrachtgever;
e. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, en bovendien alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de Opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest;
f. Bemiddelingsfee: de door Opdrachtgever aan Bakker & Bosch verschuldigde vergoeding nadat de opdracht is voltooid mits anders is overeengekomen.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Deze bepalingen/ voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanbiedingen, uitvoeringen van opdrachten en leveringen en/of diensten - van welke aard ook aan Opdrachtgever/ wederpartij geleverd –   alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen wederpartijen wordt verder aangeduid als Gebruiker.
b. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen dan van kracht, wanneer Gebruiker deze schriftelijk heeft aanvaard; de afwijkingen gelden bij aldien slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
c. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft Gebruiker te allen tijde het recht het aanbod binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding, te herroepen door middel van een aan de wederpartij gerichte aangetekende/ gefaxte mededeling.
d. Opdrachten en wijzigingen zijn voor Gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Gebruiker heeft het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade, die direct - dan wel indirect - uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
e. De omvang van de verplichtingen van Gebruiker worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door Gebruiker zal de wederpartij de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor Gebruiker eerst bindend, indien de wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan Gebruiker heeft geretourneerd.
f. Gebruiker wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Tilburg zijn gerechtigd.
g. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gebruiker en de wederpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
h. Wanneer Gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker. Gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 
Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
a. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
c. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
d. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
e. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
f. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
g. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
h. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
i. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
j. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
k. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
l. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
m. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
n. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
o. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 
Artikel 4. Werving en selectie
a. Bakker & Bosch zal zich volledig inspannen om Opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn. Alle opdrachten zoals deze door een Opdrachtgever aan Bakker & Bosch worden verstrekt zijn inspanningsverbintenissen.
b. Bakker & Bosch werft en selecteert in opdracht van de Opdrachtgever één of meerdere kandidaten. Intentie van deze opdracht is om een arbeidsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en een kandidaat tot stand te brengen. 
c. Bakker & Bosch selecteert de kandidaten aan de hand van door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen over de vacature. De Opdrachtgever dient Bakker & Bosch dan ook tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
d. Bakker & Bosch gaat voor de Opdrachtgever op zoek naar de juiste kandidaat. Dit doet zij door één of meer van de volgende werkzaamheden uit te voeren:
e. In overleg en in samenwerking met de Opdrachtgever vaststellen van een omschrijving en analyse van de functie, waarvoor de vacature bestaat of zal ontstaan, alsmede een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functieanalyse);
f. Uitvoeren van een zgn. file-search (o.a. kandidatenbestand en extern netwerk);
g. Opstellen van een advertentietekst, het uitbrengen van een media-advies en het begeleiden bij de plaatsing. De plaatsingskosten voor de advertentietekst zijn voor rekening van de Opdrachtgever mits dit anders overeengekomen is en wordt meegenomen in de volledige procedure.
h. Verzorgen van de werving- en selectie activiteiten, zulks vanaf het organiseren van een kennismakingsgesprek tot en met het voeren van gesprekken met geschikt geachte sollicitanten, alsook het voorstellen van de kandidaten aan de Opdrachtgever en de noodzakelijke begeleiding nadien;
i. Rapporteren en adviseren met betrekking tot één of meerdere kandidaten;
j. Samen met de Opdrachtgever voeren van gesprekken met de geselecteerde kandidaten dit uiteraard wanneer is overeengekomen en behoefte is vanuit de Opdrachtgever.
k. Afhankelijk van de overeengekomen afspraken stelt Bakker & Bosch vrijblijvend kandidaten voor bij Opdrachtgevers.
l. Indien een kandidaat op zijn/haar c.v. een referentie(s) heeft vermeld, zijn Bakker & Bosch niet verplicht deze op juistheid te controleren. De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door Bakker & Bosch niet op juistheid worden gecontroleerd, zodat Bakker & Bosch geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die Bakker & Bosch gekregen heeft.
m. Hetzelfde geldt voor informatie over het arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige Opdrachtgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige Opdrachtgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma´s van de kandidaat. Bakker & Bosch is niet verplicht deze informatie op juistheid te controleren, zodat Bakker & Bosch ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt.
 
Artikel 5. Overdracht rechten en plichten
Noch Bakker & Bosch, noch de Opdrachtgever, zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen terzake de verstrekte opdracht anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De andere partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.
 
Artikel 6.  Intellectuele eigendom
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 7. Vertrouwelijkheid
a. Bakker & Bosch zal de door de Opdrachtgever verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever zal op zijn beurt de in het kader aan hem verstrekte informatie - waaronder die aangaande de kandidaten - strikt vertrouwelijk behandelen. 
b. Het is de Opdrachtgever, zonder toestemming van Bakker & Bosch, niet toegestaan gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij de Opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, respectievelijk met dezen in contact te treden.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of en rechterlijke uitspraak, Bakker & Bosch gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Bakker & Bosch zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bakker & Bosch niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 8. Verbod tot indienstneming of tewerkstelling van aangeboden kandidaten buiten Bakker & Bosch om.
a. Indien de Opdrachtgever een door Bakker & Bosch aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. 
b. Het is een Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien Opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is Opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.
 
Artikel 9. Bemiddelingsfee
a. Er is door Opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen Opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
b. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) is een percentage van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten) op fulltime basis. Het percentage wordt voorafgaad aan de werkzaamheden met de opdrachtgever gecommuniceerd. De fee is door Opdrachtgever verschuldigd vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en de kandidaat is ondertekend. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Bakker & Bosch een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat binnen twee werkdagen na ondertekening ter beschikking, zodat de fee in rekening kan worden gebracht.
Artikel 10. Overmacht
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 11. Betalingsvoorwaarden en incassokosten
a. Alle facturen van Bakker & Bosch dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
b. Blijft een Opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen - ongeacht onder welke titel ontvangen - eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.
b. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de Opdrachtgever in verzuim. Dan is Bakker & Bosch gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
 c. Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
d. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
e. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehouda. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
b. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
c. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
d. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.
 
Artikel 13. Tussentijdse beëindiging overeenkomst
a. De duur van de door Opdrachtgever aan Bakker & Bosch verstrekte opdracht is in beginsel onbepaald.
b. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, tussentijds worden beëindigd door ontbinding indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst.
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid
a. De Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. De Opdrachtgever beslist of hij de door Bakker & Bosch voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst wil aanbieden. De Opdrachtgever heeft derhalve een actieve onderzoeksplicht. Bakker & Bosch aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
b. Bakker & Bosch is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
c. Opdrachtgever vrijwaart Bakker & Bosch tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Bakker & Bosch samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
d. Bakker & Bosch is niet aansprakelijk voor schade en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Bakker & Bosch tegen alle aanspraken van derden welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
e. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Bakker & Bosch worden meegewogen. De Opdrachtgever vrijwaart Bakker & Bosch voor de eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.
 
Artikel 15.  Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 
Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
a. Op alle opdrachten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk. Dit ongeacht of een Opdrachtgever of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 Burgerlijk Wetboek van Rechtsvordering, zullen alle geschillen tussen Bakker & Bosch en Opdrachtgever, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
 
Artikel 17. Wijziging algemene voorwaarden
Bakker & Bosch behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Bakker & Bosch de Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
 
Artikel 18. Deponering
Deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop zijn te allen tijde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg en kunnen als "algemene voorwaarden" worden aangehaald.
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN ADVIES-, BEGELEIDINGS- EN INTERIMOPDRACHTEN
 
1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd  bij de Kamer Van Koophandel onder dossiernummer 17228294, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor  Bakker & Bosch en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Opdrachten aan ons gegeven worden geacht te zijn verstrekt met instemming van deze voorwaarden.
 
Afwijken van de hier gestelde algemene voorwaarden kan alleen wanneer dit schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.
 
2 Grondslag offertes en opdrachten
Offertes en opdrachten van Bakker & Bosch zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Uitvoering zal plaatshebben op basis van de aangeleverde informatie. Bakker & Bosch zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 
3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Bakker & Bosch nodig heeft.
 
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Bakker & Bosch betrokken (zullen) zijn.
 
Het is de opdrachtgever verboden zelfstandig contact op te nemen met ter beschikking gesteld personeel. Dit met als doel om deze zelfstandig in te huren of anderszins. Overtreding wordt bestraft met een boetesom van € 1.000 per dagdeel.
 
Als Bakker & Bosch daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Bakker & Bosch kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax en/of Datanetaansluiting.
 
4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Bakker & Bosch, geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 
5 Personeel
5.1 Wijziging adviesteam
Bakker & Bosch kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team dat aan de opdracht verbonden is wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Bakker & Bosch plaatsvinden.
 
5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van beide partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
 
6 Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen en budgetten staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de officekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten, accommodatiekosten, kosten van werk en materiaal, die gemaakt worden door het inhuren van derden, en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet specifiek zijn vermeld maar wel relevant zijn, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
 
De prijsopgaven in offertes zijn gebaseerd op de door Bakker & Bosch geschatte hoeveelheid benodigde tijd voor de opdracht dan wel gebaseerd op de tarieven geldend voor de afgenomen diensten, zoals die staan vermeld in de tarievenlijst. Declaraties worden steeds opgesteld op basis van werkelijk bestede kosten en tijd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Alle offertes en declaraties zijn exclusief  BTW, tenzij anders aangegeven.
 
De offertes zijn dertig dagen geldig en komen hierna te vervallen. Tarieven gelden voor één jaar en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
 
7 Betalingsvoorwaarden en incassokosten
Vóór aanvang van de werkzaamheden wordt, behoudens anders overeengekomen, 30% van het totale offertebedrag in rekening gebracht. De overige delen worden in twee termijnen gefactureerd van respectievelijk 40% (na de helft van de gewerkte uren) en 30% aan het einde van de opdracht.
 
De kosten zoals in artikel 6 genoemd worden maandelijks bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Bakker & Bosch met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Bakker & Bosch is gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
 
Indien de opdracht is verstrekt door méér dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 
Blijft een Opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen - ongeacht onder welke titel ontvangen - eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.
 
Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bakker & Bosch kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bakker & Bosch kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bakker & Bosch verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bakker & Bosch echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
8 Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal  Bakker & Bosch de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 
9 Verplaatsing tijdstip opdrachtuitvoering
Indien de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, de uitvoering van de opdracht wil verplaatsen naar een andere datum, één week of korter voor geplande aanvang, kan Bakker & Bosch de kosten hiervoor in rekening brengen. 
 
Indien Bakker & Bosch door omstandigheden de aanvangsdatum moet wijzigen, heeft opdrachtgever recht om de opdracht te annuleren als BAKKER & BOSCH niet binnen 14 dagen alsnog met de opdracht kan aanvangen.
 
10 Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Bakker & Bosch worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Bakker & Bosch verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Bakker & Bosch kan dan ook niet van te voren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van advies en onderzoeksopdrachten zal zijn.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eind-afrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het bureau hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 
Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Bakker & Bosch, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
11 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
 
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Bakker & Bosch vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Waar dit niet van toepassing kan zijn, zal het offertebedrag als uitgangspunt worden gehanteerd.
 
Bakker & Bosch mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging  slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Bakker & Bosch behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 
In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.
 
12 Overmacht
Wordt één der partijen door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard verhinderd deze overeenkomst [verder] uit te voeren, dan kan deze partij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, dan wel de [verdere] uitvoering van deze overeenkomst opschorten. Deze meldt deze overmacht zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de andere partij.
Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet [meer] van de zich op overmacht beroepende partij kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen [verder] nakomt. Bakker & Bosch en de opdrachtgever kan zich onder meer op overmacht beroepen indien de uitvoerende consultant door ziekte of anderszins redelijkerwijs niet in staat is de opdracht uit te voeren of te voltooien en Bakker & Bosch er niet in is geslaagd een geschikte vervanger te vinden.
 
13 Annulering van de opdracht
Bij annulering door de opdrachtgever tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen, maar 7 dagen voor aanvang van de opdracht is 50% van het totale bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 3 dagen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 
14 Intellectuele eigendom - Auteursrechten
Modellen, technieken, instrumenten, methoden en systemen door Bakker & Bosch ontwikkeld ten behoeve van cliënten, hetzij in papieren versie of digitale versie, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en/of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Bakker & Bosch, mits schriftelijk anders is overeengekomen. Eigendoms- en auteursrechten gelden tevens voor alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of applicatiecode, de content die zich op de website(s) en webserver van de Bakker & Bosch bevinden. Voorgaande geldt, in geval van guesthosting, tevens voor al het materiaal dat ontwikkeld is ten behoeve van de website of websites van cliënten.
Ieder gebruik, openbaarmaking of wijziging van genoemde materialen van Bakker & Bosch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker & Bosch, is verboden en zal strafrechtelijk worden vervolgd.
 
15 Vertrouwelijkheid
Bakker & Bosch verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Bakker & Bosch zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Bakker & Bosch aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Bakker & Bosch, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage, adviezen, trainingen, voordrachten etc. ter beschikking stellen.
 
16 Aansprakelijkheid
Bakker & Bosch is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Bakker & Bosch van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij uitvoering van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd.
De aansprakelijkheid van de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Bakker & Bosch voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 
Schade bij de opdrachtgever direct veroorzaakt door medewerkers van Bakker & Bosch kan door Bakker & Bosch worden vergoed voor zover diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarin voorziet.
 
17 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit onderhavige overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
 
 
AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONLINE HR AFDELING
 
Voor het gebruik van de diensten van Online HR Afdeling gelden buiten bovenstaande punten de volgende voorwaarden met betrekking tot de licentie voor de programmatuur.
 
1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van Online HR Afdeling, hierna te noemen ‘programmatuur. Online HR Afdeling is een product van Bakker & Bosch. De Opdrachtgever, nader te noemen cliënt, is gehouden aan de volgende voorwaarden voor het gebruik van de programmatuur die ter beschikking wordt gesteld door Bakker & Bosch.
 
2. Gebruiksrecht
2.1 Bakker & Bosch stelt aan cliënt de in de overeenkomst bepaalde computerprogramma’s en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’.
2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door Bakker & Bosch in het gebruiksrecht van cliënt zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur Het gebruiksrecht van cliënt strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie
worden nimmer aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Bakker & Bosch niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen programmatuur of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Bakker & Bosch tevens andere dan de overeengekomen programmatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Bakker & Bosch verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.
2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Bakker & Bosch niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Bakker & Bosch tevens zodanig onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Bakker & Bosch verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke
overeenkomst aangaat.
2.5 Onverminderd het bepaalde in de module Algemeen is het recht tot gebruik van de programmatuur steeds niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
 
3. Gebruiksbeperkingen
3.1 Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. Cliënt is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met Bakker & Bosch inhoudt alsook
inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de programmatuur vormt. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op:
- het soort of type apparatuur waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
- het maximaal aantal verwerkingseenheden waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
- bepaalde - al dan niet met naam of functie aangeduide - personen die binnen de organisatie van cliënt de programmatuur mogen gebruiken, en/of
- het maximaal aantal gebruikers dat - al dan niet gelijktijdig - binnen de organisatie van cliënt de programmatuur mag gebruiken, en/of
- de locatie waarop de programmatuur gebruikt mag worden, en/of - bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privédoeleinden), en/of
- iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking.
3.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of type apparatuur gebruikt mag worden, is cliënt gerechtigd bij eventuele storing van de desbetreffende apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur van hetzelfde soort en type te gebruiken.
3.3 Bakker & Bosch kan verlangen dat cliënt de programmatuur niet in gebruik neemt dan nadat cliënt bij Bakker & Bosch, diens toeBakker & Bosch of de producent van de programmatuur één of meer codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.), benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd en verkregen. Bakker & Bosch is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen.
3.4 Cliënt zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
3.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag cliënt de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal cliënt de programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals ‘time-sharing’, ‘application service provision’, ‘software as a service’ en ‘outsourcing’.
3.6 Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur, de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd
en de bij de terbeschikkingstelling van de programmatuur door Bakker & Bosch verstrekte certificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal cliënt een derde - al dan niet op
afstand - toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt.
3.7 Cliënt zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens Bakker & Bosch uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door cliënt van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Cliënt zal op eerste verzoek van Bakker & Bosch toegang tot zijn gebouwen en systemen aan Bakker & Bosch verlenen. Bakker & Bosch zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die Bakker & Bosch in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij cliënt verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
 
4. Aflevering en installatie
4.1 Bakker & Bosch zal de programmatuur op het overeengekomen formaat informatiedragers of, bij gebreke van duidelijke afspraken daaromtrent, door Bakker & Bosch te bepalen formaat informatiedragers aan cliënt afleveren dan wel met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) aan cliënt afleveren. Bakker & Bosch bepaalt
de wijze van aflevering.
4.2 Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal Bakker & Bosch de programmatuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Bakker & Bosch niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
4.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm met een door Bakker & Bosch te bepalen inhoud. De Bakker & Bosch beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt.
 
5. Acceptatietest en acceptatie
5.1 Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt
cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Bakker & Bosch op grond
van de garantieregeling van artikel 9 van deze module.
5.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 5.3 tot en met 5.10 van deze module van toepassing.
5.3 Waar in deze module sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Bakker & Bosch schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen
schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan Bakker & Bosch te maken.
5.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Bakker & Bosch uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is cliënt niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Cliënt zal de overeengekomen acceptatietest met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de programmatuur en de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Bakker & Bosch rapporteren.
5.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is cliënt verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door Bakker & Bosch schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen functionele
of technische specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is de bijstand die Bakker & Bosch verleent bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor risico van cliënt.
5.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. indien partijen niet een acceptatietest zijn overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Bakker & Bosch uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b. indien partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c. indien Bakker & Bosch vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van
onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van
dat gebruik.
5.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten
bevat, zal cliënt Bakker & Bosch uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Bakker & Bosch zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Bakker & Bosch gerechtigd is tijdelijke
oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
5.8 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs
niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Bakker & Bosch om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 9, indien en voor zover toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving van gebruikersinterfaces.
5.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet acceptatie
van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
5.10 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Bakker & Bosch gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Bakker & Bosch is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de
programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 5.8 betreffende kleine gebreken en artikel 9 betreffende garantie.
 
6. Duur van de overeenkomst
6.1 De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De overeenkomst vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de programmatuur aan de cliënt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of Bakker & Bosch de
overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.
6.2 Terstond na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Bakker & Bosch retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt bij het einde van de overeenkomst de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging Bakker & Bosch onverwijld schriftelijk melding maken. Bakker & Bosch is bij of na het einde van het gebruiksrecht niet gehouden cliënt bijstand te verlenen met het oog op een door cliënt gewenste dataconversie.
 
7. Gebruiksrechtvergoeding
7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de tussen partijen overeengekomen gebruiksrechtvergoeding
verschuldigd op de tussen partijen overeengekomen tijdstippen of, bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:
a. indien partijen niet zijn overeengekomen dat Bakker & Bosch zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij aflevering van de programmatuur of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij
aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;
b. indien partijen wel zijn overeengekomen dat Bakker & Bosch zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij voltooiing van de installatie van de programmatuur of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij voltooiing van de installatie van de programmatuur en vervolgens bij aanvang
van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Bakker & Bosch niet gehouden tot installatie en aanpassing van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Bakker & Bosch tevens installatiewerkz