« terug naar het overzicht

10 plannen voor de arbeidsmarkt in 2017

23 september 2016
De plannen en budgetten voor de arbeidsmarkt in 2017 zijn weer bekend gemaakt. Deze tien punten mag HR niet missen.

Positieve geluiden uit Den Haag voor 2017. In 2017 zijn er verkiezingen en vinden de regerende partijen het goed om de balans op te maken. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid genomen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en de gevolgen van de crisis te beperken, aldus de begroting voor 2017 van het Ministerie van SZW. Mede door dit kabinet staat Nederland er beter voor dan vier jaar geleden.

Tien plannen uit begroting voor 2017.

1. Verhoging minimumjeugdlonen

Vanaf 2017 wil het kabinet toewerken naar een volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar. Nu is dat nog vanaf 23 jaar en ouder. Verder worden de minimum lonen bij 19-, 20- en 21- jaar verhoogd en wordt onderzoek gedaan naar een wettelijk minimum uurloon, zodat het minimumloon niet meer afhangt van de arbeidsduur. Zolang dat er nog niet is wordt alvast geregeld dat wie meer dan 40 uur werkt (meerwerk), ook recht krijgt op evenredig meer dan het wettelijk minimumloon.

2. Oplossen van knelpunten in de WWZ

De WWZ is volgens het kabinet nog steeds een belangrijke stap geweest tussen een betere balans tussen flex en vast op de arbeidsmarkt. Er is oog voor knelpunten en onvoorziene effecten die, aldus de begroting, door het kabinet wordt opgepakt. Als voorbeeld noemt het kabinet de aanpassing van de ketenbepaling bij seizoensgebonden werk, waarmee de tussenpoos van zes maanden is teruggebracht naar drie maanden.

Een knelpunt waaraan het kabinet de komende periode wil werken is de mogelijkheid om bij CAO afspraken te maken over transitievoorzieningen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, zoals omscholing. Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel waardoor bij ontslag na twee jaar ziekte werkgevers compensatie kunnen krijgen voor de te betalen transitievergoeding. Dat is, aldus de begroting, wel zo eerlijk gezien de kosten die werkgevers voor onder meer de re-integratie van de zieke werknemer al hebben moeten maken.

3. Re-integratie en preventie

Goed werk betekent volgens het kabinet dat ook kritisch wordt gekeken naar de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte. Het kabinet wil de beoordeling van re-integratietrajecten begrijpelijker en voorspelbaarder maken, zodat wordt voorkomen dat een re-integratietraject slechts wordt gestart ter voorkoming van een loonsanctie. De aanvraag voor een WIA-uitkering als de zieke werknemer echt niet meer op de arbeidsmarkt zal kunnen terugkeren, moet zowel door werkgevers als werknemers kunnen worden aangevraagd.

Ook het voorkomen van ziekte moet van het kabinet meer aandacht krijgen. De onafhankelijke positie van de bedrijfsarts wordt versterkt en de toegankelijkheid beter geborgd. 

4. Lage-inkomensvoordeel

Een zogenaamde LIV (lage-inkomensvoordeel) moet de arbeidsmarktkansen voor mensen met een laag inkomen (het minimumloon of net iets meer) vergroten. De Belastingdienst betaalt de LIV automatisch uit. De werkgever hoeft daar niets voor te doen. Dat geldt in 2018 ook voor de premiekortingen voor werkgevers bij het in dienst nemen van ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. 

5. Bonus voor gemeenten bij beschut werk

De praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak wordt verbeterd.Gemeenten worden voortaan verplicht om beschutte werkplekken te realiseren (werkplekken bedoeld voor diegenen die wel kunnen werken, maar zoveel begeleiding en aanpassingen nodig hebben dat niet van een reguliere werkgever kan worden gevergd). Gemeenten die beschut werk realiseren krijgen van de regering een bonus.

6. Soepele transities

De dienstverlening van het UWV moet persoonlijker, waarvoor het budget wordt verhoogd naar 160 mln. Als mensen daardoor sneller werk vinden, verdient de investering (aldus het kabinet) zichzelf terug. Voor verdere ondersteuning van het vinden van werk gaat het kabinet 30 mln besteden aan ‘scholingsvouchers’. Werkzoekenden worden daarmee gestimuleerd om inzetbaar te blijven.

Extra aandacht krijgt de groep werklozen 50 plussers. In 2017 komt er een actieplan Perspectief voor vijftigplussers. De sociale partners worden gevraagd iets te doen aan de extra voordelen (zoals vakantiedagen in CAO’s) voor 50-plussers die werklozen ouderen juist minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt maken. Het kabinet zelf gaat de leeftijdsgrens van de no-riskpolis verlagen naar 56 jaar.

7. Financiering kinderopvang

De financiering van de kinderopvang wordt, als het aan het kabinet ligt, op termijn gewijzigd naar een systeem van directe financiering. De huidige kinderopvangtoeslagen verdwijnen. Daarvoor in de plaats gaat de Rijksoverheid direct de kinderopvang betalen en betalen ouders een eigen bijdrage afhankelijk van hun inkomen. De beoogde invoeringsdatum is 2020.

8. Beslagvrije voet

Bij het leggen van beslag gaat er volgens het kabinet nog weleens wat mis. Om de schuldenproblematiek terug te dringen wordt er gewerkt aan een vereenvoudiging van de beslagvrije voet per 2017. Het moet makkelijker worden om de beslagvrije voet uit te rekenen. Ook het proces van beslaglegging wordt aangepast, zodat betrokkenen niet met een beslag worden overvallen.

9. Verhoging koopkracht

Hiet ziet er naar uit dat een groot aantal pensioenfondsen opnieuw de pensioenen niet zal kunnen indexeren. Hoewel het niet de rol is van de overheid om gepensioneerden hiervoor te compensen, is besloten om vanaf 2017 de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget te verhogen. Ook de algemene heffingskorting en de ouderenkorting gaan omhoog. Daarmee gaan zo’n 80% van de gepensioneerden en 90% van alles werkenden en uitkeringsgerechtigden er in koopkracht op vooruit.

10. Nieuw pensioenstelsel?

Het Nederlands pensioenstelsel moet anders. Dat vindt niet alleen het kabinet maar ook de Europese Commissie. Meer transparantie. Meer schokbestendig. Er wordt gewerkt aan een nieuw stelsel, waarbij de AOW de basis blijft en dat in 2020 het licht moet zien. Het nieuw Financieel toetsingskader zorgt voor een meer geleidelijke doorwerking van financiële schokken. Gewerkt wordt aan een voorstel voor automatische overdracht van kleine pensioenen.

Vacatures

Ben jij op zoek naar een vaste of een tijdelijke baan? Bakker & Bosch helpt je graag bij het vinden van de baan die écht bij jou past. We hebben een breed aanbod aan verschillende vacatures van monteur tot accountmanager en van recruiter tot marketeer.
 
 

Zoekt u een nieuwe collega?

Heeft u een vacature en wilt u graag ondersteuning bij de invulling? Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
 

 

Volg ons op social media

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Volg ons dan nu via:
 

Facebook
LinkedIn
Instagram
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van updates op het gebied van HR, meldt u dan aan via onderstaande button.